Allen Bradley LDC-Series & LDL-Series Linear Servo Motors

Mô tả:
Tính năng, đặc điểm Các bộ phận không mài mòn như vòng bi, bánh răng và đai Kết nối trực tiếp với tải trọng cần được di chuyển Duy trì chuyển động nhanh trong khi xử lý nhiều hồ sơ chuyển động Kích thước và tối ưu hóa các động cơ tuyến tính và các servo tương ứng sử dụng phần mềm Motion Analyzer Hỗ trợ thiết lập và lập trình đầy đủ thông qua phần mềm RSLogix 5000 (phiên bản 20 trở lên) Đạt vị trí tuyến tính chính xác ở tốc độ rất cao Cung cấp tốc độ rất nhanh và gia tốc để tăng công suất máy
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

TMP Việt Nam là nhà phân phối chính thức các thiết bị hãng Allen Bradley tại Việt Nam. 

Catalog Number Description  
LDC-C030100-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 30 Width, 100mm (4.15 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C030100-DHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 30 Width, 100mm (4.15 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C030200-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 30 Width, 200mm (8.30 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C030200-DHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 30 Width, 200mm (8.30 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C030200-EHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 30 Width, 200mm (8.30 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C030200-EHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 30 Width, 200mm (8.30 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C050100-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 50 Width, 100mm (4.15 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C050200-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 50 Width, 200mm (8.30 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C050200-DHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 50 Width, 200mm (8.30 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C050200-EHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 50 Width, 200mm (8.30 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C050300-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 50 Width, 300mm (12.45 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C050300-DHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 50 Width, 300mm (12.45 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C050300-EHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 50 Width, 300mm (12.45 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C075200-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 75 Width, 200mm (8.30 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C075200-DHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 75 Width, 200mm (8.30 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C075200-EHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 75 Width, 200mm (8.30 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C075200-EHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 75 Width, 200mm (8.30 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C075300-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 75 Width, 300mm (12.45 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C075300-EHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 75 Width, 300mm (12.45 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C075300-EHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 75 Width, 300mm (12.45 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C075400-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 75 Width, 400mm (16.60 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C075400-EHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 75 Width, 400mm (16.60 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C100300-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 100 Width, 300mm (12.45 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C100300-DHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 100 Width, 300mm (12.45 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C100300-EHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 100 Width, 300mm (12.45 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C100300-EHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 100 Width, 300mm (12.45 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C100400-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 100 Width, 400mm (16.60 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C100400-EHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 100 Width, 400mm (16.60 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C100600-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 100 Width, 600mm (23.62 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C100600-EHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 100 Width, 600mm (23.62 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C150400-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 150 Width, 400mm (16.60 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C150400-DHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 150 Width, 400mm (16.60 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C150400-EHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 150 Width, 400mm (16.60 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C150600-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 150 Width, 600mm (23.62 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C150600-DHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 150 Width, 600mm (23.62 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDC-C150600-EHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 150 Width, 600mm (23.62 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-N030120-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 30 Width, 120mm (4.72 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-N030120-DHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 30 Width, 120mm (4.72 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-N030240-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 30 Width, 240mm (9.45 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-N030240-EHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 30 Width, 240mm (9.45 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-N030240-EHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 30 Width, 240mm (9.45 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-N050120-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 50 Width, 120mm (4.72 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-N050240-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 50 Width, 240mm (9.45 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-N050240-EHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 50 Width, 240mm (9.45 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-N050240-EHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 50 Width, 240mm (9.45 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-N050360-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 50 Width, 360mm (14.17 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-N050360-DHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 50 Width, 360mm (14.17 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-N050360-EHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 50 Width, 360mm (14.17 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-N050480-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 50 Width, 480mm (18.90 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-N050480-DHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 50 Width, 480mm (18.90 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-N050480-EHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 50 Width, 480mm (18.90 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-N075480-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 75 Width, 480mm (18.90 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-N075480-DHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 75 Width, 480mm (18.90 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-N075480-EHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, 75 Width, 480mm (18.90 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-T030120-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Thick Coil (High Force), 30 Width, 120mm (4.72 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-T030120-DHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Thick Coil (High Force), 30 Width, 120mm (4.72 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-T030240-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Thick Coil (High Force), 30 Width, 240mm (9.45 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-T030240-EHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Thick Coil (High Force), 30 Width, 240mm (9.45 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-T030240-EHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Thick Coil (High Force), 30 Width, 240mm (9.45 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-T050120-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Thick Coil (High Force), 50 Width, 120mm (4.72 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-T050120-DHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Thick Coil (High Force), 50 Width, 120mm (4.72 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-T050240-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Thick Coil (High Force), 50 Width, 240mm (9.45 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-T050240-EHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Thick Coil (High Force), 50 Width, 240mm (9.45 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-T050360-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Thick Coil (High Force), 50 Width, 360mm (14.17 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-T050360-EHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Thick Coil (High Force), 50 Width, 360mm (14.17 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-T050480-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Thick Coil (High Force), 50 Width, 480mm (18.90 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-T050480-DHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Thick Coil (High Force), 50 Width, 480mm (18.90 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-T050480-EHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Thick Coil (High Force), 50 Width, 480mm (18.90 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-T050480-EHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Thick Coil (High Force), 50 Width, 480mm (18.90 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-T075480-DHT11 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Thick Coil (High Force), 75 Width, 480mm (18.90 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-T075480-DHT20 LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Thick Coil (High Force), 75 Width, 480mm (18.90 in.), D Winding (High Speed), Hall Effect (Trapezoidal)
LDL-T075480-EHT11

LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Thick Coil (High Force), 75 Width, 480mm (18.90 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal)

Allen Bradley LDC-Series & LDL-Series Linear Servo Motors

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh mục sản phẩmDanh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  8
 • Hôm nay:
  1564
 • Tuần này:
  9106
 • Tháng trước:
  13741
 • Tất cả:
  1796283
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: No 01,  Street 27, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Nhân viên kinh doanh: Hà Văn Nguyên (Mr.)

 Email:  sale01@tmpvietnam.com        Tel:  0946452592     

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Thông tin bottom 2

• Đối với khách hàng
Luôn luôn Lắng nghe , Kết nối và Thỏa mãn.

• Đối với công nghiệp hóa
Không ngừng triển khai công nghệ mới – tối ưu hóa thiết bị.

• Đối với đối tác
Phát triển và xây dựng thương hiệu bền vững.

• Đối với nhân viên
Thu hút tài năng, phát triển kỹ năng và cùng phát triển lâu dài.

Thông tin bottom 3
 • Giao hàng miễn phí
 • Bảo hành 12 tháng.
 • Thanh toán linh động.
 • Làm việc các ngày trong tuần.

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top